Általános Szerződési Feltételek

SPORT YACHT KFT. (8226 Alsóörs, Arany János utca 1., képviseli: Hegyi Dénes Márton, ügyvezető) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A bérbeadó által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó közös szerződési feltételek:


Bérbeadó: A magyar társasági jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki a Bérlővel szerződést köt.

Bérlő: A magyar polgári jog szabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy, vagy jogi, illetve nem jogi személy, aki nincs akadályoztatva, vagy korlátozva ügyeinek vitelében és az ajánlat elfogadásával érvényesen írásban szerződést köt Bérbeadóval.

Check-in: A bérleti időszak kezdetén a hajó Bérlő általi átvétele a Bérbeadótól – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

Check-out: A bérleti időszak végén a hajó Bérbeadó általi átvétele az Bérlőtől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

Foglaló: A szerződés létrejöttekor a Bérbeadónak megfizetett pénzösszeg, amely a bérleti díjba beszámít. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni, kivétel ez alól az 1.1.7 pontban részletezett Vis Major esete.

Hajóvezetői engedély: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képesítés, melyet az ellenőrző hatóságok elfogadnak a hajó vezetéséhez.

Kormányos / Felelős személy: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, az ellenőrző hatóságok által elfogadható érvényes képesítéssel rendelkező természetes személy.

Hajó: A 2/2000 (VII. 26.) KöViM rendeletnek, illetve a 2000 évi XLII. tv. valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő, szükség esetén szakhatósági engedélyekkel rendelkező vízi jármű, beleértve a vitorlás kishajót és az elektromos kisgéphajót egyaránt.

Szerződés: A jelen ÁSZF-hez tartozó a konkrét adatokat, a bérlet időtartamát és a kapcsolattartókat, illetve más egyéb változó feltételeket tartalmazó a bérleti jogviszonyt szabályozó dokumentum.

Üzemeltetett hajó: Olyan vízi jármű, amely a Bérbeadó tulajdonát képezi, vagy a bérbeadására egyéb jogviszony alapján a Bérbeadó jogosult.

Tranzit log: A hajó takarításának, víz- és üzemanyag, ill. áramfelvételi díja, amely vitorlás kishajók esetében maximum napi 1 óra motorhasználatot fedez bérleti alkalmanként.

1.1 A szolgáltatás tárgya:

1.1.1. Jelen szerződési feltételek a Bérbeadó által üzemeltetett hajók meghatározott időszakra történő bérbeadására és/vagy kormányosi szolgáltatás nyújtására vonatkoznak, és elválaszthatatlan részét képezik a Szerződésnek. A hajóbérleti szolgáltatás aktuális díjszabását Bérbeadó a honlapján teszi közzé, vagy más egyéb úton közli.

1.1.2. Amennyiben Bérlő kormányos igénybevételére tart igényt, abban az esetben a Bérbeadó mindenkori hivatalos árlistájában meghatározott listaár ellenében Bérbeadónak kormányos rendelkezésére állását biztosítja a 3.5. pont szerint.

1.1.3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén minden olyan hagyományos vagy távollévők között kötött kereskedelmi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésre, amely Szerződő Felek között jön létre, ideértve a Bérbeadó nevében eljáró, szerződéskötésre jogosult 3. személyeket is.

1.1.4. A Bérbeadó honlapján közzétett információk nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Felek között létrejön a szerződés, ha a Bérlő írásban jelzi Bérbeadó felé, hogy az ajánlatát elfogadja. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Bérbeadó kizárja.

1.1.5. Amennyiben Bérbeadónak felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik hajót biztosítson a Bérlőnek. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott hajót, úgy Bérlő másik időpontban jogosult igénybe venni a szolgáltatást. Bérbeadó a szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Bérlő irányába kártérítés megfizetésére.

1.1.6. A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására vagy Bérbeadó központi e-mail címén (info@sport-yacht.hu) van lehetőség a szerződés aláírását követő 8. napig, azonban legfeljebb a check-in időpontját megelőző 30. napig.

1.1.7       Amennyiben a Bérbeadó. vis majornak minősülő eseteken kívül nem tudja biztosítani a hajó átadását a végleges foglalásnak megfelelően, úgy a Sport Yacht Kft. kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelőnek az addig megfizetett előleg kétszeresét fizeti vissza. Vis major esetén a Megrendelő a már megfizetett díjazás összegének erejéig jogosult visszatérítésre. Vis majornak minősülnek a következő esetek:

-Ha a Megrendelő bérleti időpontját megelőző bérleti időszakban a hajó olyan mértékben sérült, hogy az hajózásra alkalmatlan, és ezt legkésőbb a bérleti időszakot megelőző napon az Sport Yacht Kft. jelzi a Megrendelő felé.

-Ha az illetékes hatóságok a hajót zár alá helyezik.

-Ha a hajót harmadik személy eltulajdonítja, vagy önkényesen használja.

2. A hajó átadása:

2.1. Bérlő a check-in megkezdése előtt köteles bemutatni Bérbeadónak a kormányos hajóvezetői engedélyét.

2.2. A hajót csak és kizárólag a Bérbeadó által jóváhagyott, érvényes hajóvezetői engedéllyel rendelkező, a hajó biztonságos vezetésére alkalmas személy kormányozhatja, megfelelő számú legénységgel. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért az Bérlő korlátozás nélkül felel.

2.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy érvényes hajóvezetői engedély nélkül a hajó csak szálláshelyként használható és azzal a kikötőhely el nem hagyható.

2.4. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által bejelentett kormányost, az esetlegesen szükséges hajóvezetői tapasztalat hiányában megkifogásolja és a hajóvezetésre alkalmatlannak minősítve a hajó vezetésétől eltiltsa.

2.5. Bérbeadó a hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a tartozéklistán (check list) feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő birtokába.

2.6. Bérlő köteles legkésőbb a szerződésben rögzített bérleti időszakok végére Bérbeadónak, az átvételkori állapotnak megfelelően a hajót a felvétel helyén visszaadni. A mindenkori check-in és a check-out helye a Szerződésben rögzített kikötőben a hajó számára kijelölt hely (a továbbiakban: “Kikötőhely”)

2.7. Amennyiben Bérlő a bérleti időszakok utolsó napján nem tudja a Kikötőhelyen leadni a hajót, úgy a felmerült többletköltségek (különösen.: túlhasználati díj, kormányos díja, kiállási díj, stb.) megfizetésére kötelezhető. A bérleti időszakok utolsó napjaival a Bérlő a hajó használatának jogát elveszti.

2.8. A Bérlő a check-in alatt köteles a hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen ellenőrizni és a tartozéklistát aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó felszólamlást a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni. A hajó és a felszerelések átvételekor észre nem vett, utólag bejelentett, Bérbeadónak hitelt érdemlően igazolható módon nem felróható hiányosságai nem jogosítják fel a Bérlőt arra, hogy alacsonyabb bérleti díj szerinti elszámolást kérjen. Amennyiben Bérbeadó a Bérbeadói használata során a hajóban vagy tartozékaiban bármilyen kárt okoz, abban az esetben a felelősség csak és kizárólag őt terheli.

2.9. Bérbeadó a hajóval együtt rendelkezésre bocsátja a Kikötőhelyet és annak szolgáltatásai tárgyában létrejött dokumentáció másolatát, melyben a kikötő házirendje és az általa nyújtott szolgáltatások pontosan rögzítésre kerülnek. Bérlő tudomásul veszi, hogy a fenti szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek terhelik a kikötő igénybevétele kapcsán, fentieken felül Bérbeadóval szemben igényt nem támaszthat. Amennyiben a Bérlő vagy a Bérlő érdekeltségében tartozó 3. személy magatartásával, viselkedésével, cselekedeteivel vagy egyéb tevékenységével a kikötői házirendet súlyosan megsérti, a Bérlő kötelezhető a hajó azonnali visszaszolgáltatására és a kikötő haladéktalan elhagyására. Ebben az esetben a Bérlőt az esetlegesen nem igénybevett szolgáltatások után semminemű kártérítés nem illeti meg.

2.10. Felek rögzítik, hogy a hajó bérleti díja, a Kikötőhelyet és infrastruktúra használati díját, a hajó használatát a Balaton vízterületén foglalja magában.

3. A szolgáltatás tartalma:

3.1. Bérlő a hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult használni, figyelembe véve a Hajózási Szabályzat, más jogszabályok és a hajó technikai adottságait (merülés, tőkesúly mérete). Bérlő a hajót nem jogosult 3. személy részére albérletbe adni a Bérbeadó írásos engedélye nélkül.

3.2. Bérlő nem használhatja hajózási gazdasági tevékenység végzésére a hajót.

3.3. Havária, műszaki probléma, meghibásodás, esetén Bérlő haladéktalanul köteles Bérbeadó kikötői képviselőjét (flottamenedzser) és kapcsolattartóját értesíteni azzal, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen jellegű probléma lépett fel, valamint tett-e intézkedéseket a hiba elhárítására. Hajótörés, illetve baleset vagy egyéb káreset esetén a Bérlő köteles rövid feljegyzést készíteni az események lefolyásáról, illetve a kikötői kapitányság, illetve orvos, esetleg más hivatalos szerv igazolását kérni. A történtekről a Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Bérbeadót. A hajó esetleges eltűnése, a hajózás lehetetlenné válása, a hajó elkobzása, vagy hatósági hajózási tilalom kivetése esetén a Bérlő szintén azonnal értesíti a Bérbeadót és a hatóságokat.

3.4. A Bérlő köteles ellenőrizni a motorban az olajszintet. A nem megfelelő olajszint miatt bekövetkezett károkért a Bérlő felel. A hajó víz alatti részében a Bérlő hanyagsága vagy nem szakszerű irányítása folytán bekövetkezett sérülések átvizsgálási és javítási költségei szintén a Bérlőt terhelik.

3.5. Bérlő kérésére Bérbeadó szükség esetén szakképzett kormányost közvetít az árlista szerinti külön díjazás ellenében. A kormányos kiközvetítése nem mentesíti a Bérlőt a kaució letételének kötelezettsége és a hajóval történő károkozás felelőssége tekintetében.

3.6. A Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a hajó oldalára, a vitorlákra, vagy egyéb felületekre jelzések vagy hirdetési anyagok, reklámok nem helyezhetők el. Bérbeadó és Bérlő reklámozásról külön szerződés keretében megállapodhatnak.

3.7. A hajó és a berendezési tárgyak használatakor Bérlő kellő elővigyázatossággal jár el.

3.8. Bérlőt felelősség terheli a hajóval elkövetett hajózási és egyéb szabálysértésekért, bűncselekményekért, amelyek miatt akár a bérleti idő lejárta után is felelősségre vonható.

3.9 A bérleti szerződés megkötése feltételezi a Bérlő részéről a hajóvezetés elméleti és gyakorlati ismeretét, amelyről Bérbeadó a kishajóvezetői engedély meglétén túlmenően nem köteles, de jogosult meggyőződni. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért az Bérlő korlátozás nélkül felel.

3.10. Amennyiben Bérlő a Kikötőhelytől eltérő helyen kívánja a hajót átvenni, vagy leadni, úgy Bérbeadó a check-in, vagy a check-out időpontját megelőző 14. nappal jelzett igényeket az árlista szerinti díjszabás szerint teljesíti. Az ennél később jelzett igényeket Bérbeadó nem köteles teljesíteni.

4. Garanciális feltételek:

4.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

4.2. Amennyiben a bérleti időszak alatt a hajó meghibásodik, úgy az ügyintézésre a 3. pontban leírtak az irányadóak. Bérlőnek érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli és a bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál Bérbeadó nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli. A 3. személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.

5. Fizetési feltételek:

5.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésben rögzített bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyag, a napi 1 órán felüli motorhasználati és egyéb szükségleti cikkek, valamint a különszolgáltatások árát, a tárolási helytől eltérő helyszínen lévő kikötői díjakat stb.

5.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő érdekkörében felmerülve a hajóban, tartozékaiban, vagy használata által közvetlenül, vagy közvetve Bérbeadót kár éri, abban az esetben Bérbeadó azt a kaucióból levonhatja és az azon felüli kárait is jogosult Bérlőn érvényesíteni. A kaució levonásáról a Bérbeadó Bérlőt tájékoztatja és egyben annak mértékéig való feltöltésére felszólítja, mely felszólításnak Bérlő haladéktalanul eleget tenni köteles.

6. Elállás, felmondás joga, módja, következményei:

6.1. Bérlő amennyiben a Szerződés vagy az ajánlat jelen ÁSZF-től eltérő kikötést nem tartalmaz, abban az esetben a Bérlő a szerződés létrejöttekor köteles a bérleti díj 50%-át megfizetni. A bérleti díj fennmaradó 50%-át Bérlő legkésőbb a bérleti időtartam kezdetét megelőző 14. napon köteles megfizetni. Felek rögzíti, hogy a bérleti időszak kezdetét megelőző 14. napon vagy azt követően Bérlő nem jogosult a szerződéstől elállni, vagy felmondani, azaz a bérleti díj vagy díjrész visszatérítésére nincs mód.

6.2. Bérbeadó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a 6.1. pontban rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből legalább 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. Amennyiben a meghiúsulási kötbér összege a Szerződésben ennél magasabb, abban az esetben az rendelkezik kötelező erővel. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, foglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. A Bérbeadó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja, vagy azt részére készpénzben visszatéríti.

6.3. Amennyiben Bérlő jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el, abban az esetben Bérbeadó haladéktalanul jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen oknak minősülnek többek között az alábbiak:

  • Amennyiben a Bérlő – bár a Bérbeadótól írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetést és meghatározott türelmi időt kapott az orvoslásra (amennyiben ez lehetséges) – nem tesz eleget bármely egyéb, a jelen Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségének.
  • Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Bérleti Szerződést megszegő módon használja, vagy engedély nélkül harmadik félnek albérletbe adja.
  • Amennyiben Bérlő az 5.2. pontban rögzített kaució feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget.
  • Amennyiben a kikötői házirendet súlyosan megsérti
  • Amennyiben a Bérlő, vagy annak érdekkörébe tartozó harmadik fél a hajót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezeti, vagy bármely egyéb módon a vízi közlekedés rendjét súlyosan veszélyezteti.
  • A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbeadónak megszűnik a hajó feletti rendelkezési joga, abban az esetben a szerződés minden további külön jognyilatkozat megtétele nélkül azonnali hatállyal megszűnik és a felek a bérleti díjjal időarányosan számolnak el. Amennyiben a Bérlő rendelkezési joga a 6.2 pontban leírtak alapján szűnik meg, az esetlegesen fennmaradó bérleti időszak teljesítettnek tekintendő, a Bérlőt semminemű pénz visszatérítés, vagy kártérítés nem illeti meg.

6.4 Amennyiben időjárás vagy más egyéb okból kifolyólag lemondásra kerül a hajózás, úgy Bérlő részére pénzvisszatérítés nem jár. Bérlő a lemondott időpont helyett másik időpontot jogosult választani.

7. A felelősség

7.1. Bérbeadó nem felel Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén, bérlő és utasai a hajót kizárólag saját felelősségre használják.

7.2. Bérbeadó kijelenti, hogy a hajó érvényes felelősség- és CASCO biztosítással rendelkezik, azonban a biztosítás nem terjed ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, különösen: a vitorlázat, futó- és merevkötélzet, szerelvények. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a hajóra vitt értéktárgyaira, személyes felszerelési tárgyaira. CASCO kárrendezés esetén a biztosítási önrész a kaucióból levonható. Abban az esetben, ha a biztosítás nem fedezi, illetve az önrész mértékét meghaladja a kár összege, úgy a Bérlő által letett kaucióból keres Bérbeadó kielégítést. A kaució által nem fedezett károkat Bérlő köteles téríteni. A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.

7.3. Bérbeadó kizárja a felelősségét a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási körülmény) eredő korlátozott szolgáltatásért.

7.4. Bérbeadó a javításnak és a sérült, vagy eltört hajó alkatrészek cserélésének, a tőle elvárható gondossággal és a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni. A kereskedelemben raktáron lévő és eszközök beszerzését a Bérbeadó a hiba, vagy károsodás részére való bejelentésétől számított 48 órán belül vállalja beszerezni. Azokért a beszerzésekért, amelyek a szállító, illetve gyártótól való megrendelést igényelnek Bérbeadó abban a határidőben való beszerzést vállalja, amit a gyártó, vagy a szállító a Bérbeadó megrendelése visszaigazolásában vállalni tud. Bérbeadó teljeskörűen eljár annak érdekében, hogy a fenti időtartam a lehető legrövidebb legyen.

7.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a káreset a hajóval, vitorlás versenyen való részvétel kapcsán következik be – figyelemmel arra, hogy a hajó károsodásának esélye jelentősebb – továbbá a károsodás olyan mértékű, hogy a javítandó részek megrendelése és a javítás kivitelezése jelentős időtartamot vesznek igénybe, abban az esetben függetlenül attól, hogy a biztosító a káreseményt megtéríti-e vagy sem, a  Bérlő a szállítási határidő esetlegesen nem várt időtartama, illetve a javítás időtartama miatt Bérbeadóval szemben nem támaszthat kártérítési, anyagi vagy más egyéb igényt.

8. Egyéb tudnivalók:

8.1. A Bérbeadó az Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Bérbeadó a Bérlő adatait harmadik félnek nem adja ki, ide nem értve olyan 3. személyt, aki a szerződés teljesítésében közreműködik.

8.2 A Bérbeadó a Bérlő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy a felek közötti jogviszonyra a magyar jog, az eljárásra a magyar nyelv a kötelező erejű, függetlenül attól, hogy a bérlő nem magyar.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Jelen szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a felek szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.

9.2. A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.